Scala o Kit Graffi Costruito Scartamento 0-4-0 Co Ridotto Porto nrjisu1353-Locomotive

Scala o Kit Graffi Costruito Scartamento 0-4-0 Co Ridotto Porto nrjisu1353-Locomotive